Algemene voorwaarden &
Privacy verklaring

De Algemene Voorwaarden zijn bindend voor uzelf (hierna genoemd Klant) en JOBPOINT (EHRS BV).

Definities:
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, de volgende betekenis:

JOBPOINT (EHRS BV): Een job advertising bureau gespecialiseerd in rekruteringscommunicatie.
JOBPOINT (EHRS BV) verbindt er zich toe haar opdracht te vervullen op een onafhankelijke, objectieve wijze en zal de Klant bijstaan en adviseren teneinde in haar noden te voorzien betreffende hieronder beschreven diensten. JOBPOINT is een afdeling en handelsnaam van EHRS BV – Drongenplein 26 D, 9031 Drongen - BE 0837 775 934 - info@jobpoint.be.

Overeenkomst: De afspraken, vastgelegd in een schriftelijk of digitaal document, op grond waarvan JOBPOINT (EHRS BV) diensten aan Klant ter beschikking stelt, en waarvan deze Algemene Voorwaarden er integraal deel van uitmaken. Het schriftelijk of digitaal document is een orderbon opgemaakt door de Klant of door JOBPOINT (EHRS BV). In dit orderbon wordt verwezen naar een ordernummer en de gekozen dienstverlening.

Diensten: De diensten die beschreven zijn in de tussen JOBPOINT (EHRS BV) en Klant overeengekomen en gesloten overeenkomst. Onder diensten wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan het opmaken van jobadvertenties, het publiceren van jobadvertenties, het verspreiden van jobadvertenties, het beheer van jobadvertenties, marketing campagnes, employer branding, bedrijfspresentaties, het implementeren van jobsite oplossingen, back office oplossingen en diverse andere hieraan gerelateerde activiteiten en diensten. JOBPOINT (EHRS BV) start met de levering van haar diensten pas vanaf het ogenblik dat er een bevestiging per mail, post of welke ander officiële vorm ontvangen is.

Klant: Iedere (rechts)persoon die met JOBPOINT (EHRS BV) een overeenkomst heeft gesloten.

Overmacht: JOBPOINT (EHRS BV) kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van overmacht. Elke van de wil van JOBPOINT (EHRS BV) onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van JOBPOINT (EHRS BV) kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de diensten, storingen in systemen die deel uitmaken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur...

De Websites: Hiermee wordt verwezen naar de verschillende jobsites en diverse andere soorten Websites die JOBPOINT (EHRS BV) adviseert in haar diensten alsook www.JOBPOINT.be, en de diverse andere Websites hieraan gelinkt.

Algemene Bepalingen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn met uitsluiting van enige ander Algemene Voorwaarden hierin begrepen de Algemene Voorwaarden van de Klant. Wijzigingen, afwijkingen of toevoegingen kunnen enkel en alleen schriftelijk gebeuren.
1.2 De overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging door JOBPOINT (EHRS BV) van de ontvangst van de aanmelding door de Klant, en bij gebreke van de schriftelijke bevestiging door verzending van de eerste factuur door JOBPOINT (EHRS BV). Wanneer Klant met gebruikmaking van het internet een digitale (online) aanmelding verstuurt, geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment dat er een digitale bevestiging door JOBPOINT (EHRS BV) aan Klant is verstuurd en bij gebreke daarvan door de eerste factuur. De Klant dient onmiddellijk te reageren na ontvangst van de elektronische bevestiging van de overeenkomst door JOBPOINT (EHRS BV) wanneer deze bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de overeenkomst of wanneer de aanmelding door Klant in het geheel niet (schriftelijk/digitaal) is verstuurd.
1.3 Alle beschrijvingen, specificaties van de diensten op De Websites, in advertenties, brochures en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. JOBPOINT (EHRS BV) kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. JOBPOINT (EHRS BV) is ten allen tijde bevoegd om wijzigingen in de te leveren diensten aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.
1.4 De Websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar Websites van derden bevatten. JOBPOINT (EHRS BV) is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de Websites van derden. De Websites kunnen bestanden bevatten welke echter uitsluitend voor informatieve doeleinden zijn opgenomen. JOBPOINT (EHRS BV) staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van JOBPOINT (EHRS BV) of derden.
1.5 De Klant draagt de exclusieve verantwoordelijkheid voor het geleverde materiaal en het correct gebruik van de producten en diensten en de Klant waakt tevens over het naleven van de geldende normen, reglementeringen en wetgeving.
1.6 De Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van grafisch materiaal volgens de vereiste technische specificaties. Laattijdig aanleveren van materiaal geeft aanleiding tot uitstel of verlating van de publicatie zonder recht op enige vergoeding, noch prijsvermindering in hoofde van de Klant.
1.7 De Klant is verantwoordelijk voor het voorafgaandelijk bekomen van de toestemming van de titularissen van auteursrechten van de teksten, slogans, foto’s en grafische elementen die op de advertentie voorkomen.
1.8 In alle gevallen waarin de overeenkomst met Klant eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.
1.9 Door het plaatsen van een bestelling door middel van een orderbon, en/of aanvaarden van een factuur, aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden zoals hieronder bepaald en verzaakt hij aan zijn specifieke of algemene verkoopsvoorwaarden zoals mogelijks bepaald op zijn bestellingen, brieven of andere commerciële documentatie.

Gebruik diensten en functionaliteiten
2.1 Voor zover het instemmen met en de van toepassingverklaring van deze Algemene Voorwaarden door de Klant nog niet in een eerder stadium is gebleken, houdt het aanvaarden en bevestigen van een offerte (orderbon) door Klant automatisch een instemming met en van toepassing verklaring van deze Algemene Voorwaarden door Klant in.
2.2 Het recht tot gebruik van de diensten is persoonlijk en het is derhalve niet toegestaan om dit recht over te dragen, te verkopen of op enige wijze te commercialiseren. Het recht van gebruik van de diensten is beperkt tot de werknemers binnen de organisatie van de Klant.
2.3 Klant garandeert dat deze werknemers de diensten slechts ten behoeve van de activiteiten van Klant zullen gebruiken.
2.4 JOBPOINT (EHRS BV) heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder inbegrepen inkomstenderving en alle overige kosten als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle andere vormen van misbruik van de diensten op Klant te verhalen.
2.5 Op basis van de overeenkomst stelt JOBPOINT (EHRS BV) eenmalig en voor de duur van de overeenkomst aan Klant de benodigde functionaliteit voor de diensten beschikbaar.
2.6 De specificaties van de diensten worden schriftelijk overeengekomen. Deze worden overeengekomen in de orderbevestiging waarnaar verwezen wordt naar de samenwerkingsovereenkomst.
2.7 Indien er wijzigingen en/of veranderingen plaatsvinden waardoor er één of meerdere online middelen niet (meer) werken, dan wordt de vacature op (een) andere vacaturesite(s) geplaatst. Deze extra service van JOBPOINT (EHRS BV) is echter niet verplicht.
2.8 Bij annulatie van de vacature op vraag van u, de klant, kan deze niet verwisseld worden voor een andere (nieuwe) vacature.
2.9 De functionaliteit van de diensten zijn vierentwintig uur per dag beschikbaar. Preventief en correctief onderhoud ten behoeve van de functionaliteit van de Diensten vindt zoveel mogelijk plaats buiten normale kantooruren.
2.10 JOBPOINT (EHRS BV) behoudt zich het recht voor om de jobadvertenties en presentaties van de klant door te plaatsen op doorplaatsingen, partnerWebsites en andere vormen van online media.

Elektronische communicatiemiddelen
3.1 In het geval communicatie tussen JOBPOINT (EHRS BV) en Klant geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorg dragen voor een standaard virusprotectie. JOBPOINT (EHRS BV) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of problemen die zouden veroorzaakt worden door virussen of wormen door downloads die gebeuren op de JOBPOINT (EHRS BV) website, of subWebsites die hierbij horen.
3.2 Klant dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden tot De Websites van JOBPOINT (EHRS BV).
3.3 JOBPOINT (EHRS BV) is niet verantwoordelijk en kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het contact en het vervolg dat ontstaat door gebruik te maken van een JOBPOINT (EHRS BV) e-mailadres of een doorlink die doorgelinkt wordt naar het e-mailadres of website van de Klant.

Prijs en betaling
4.1 De overeengekomen prijs voor de gehele termijn van de overeenkomst zal na aanvang van de overeenkomst (na ontvangst getekende orderbon), onmiddellijk aan Klant gefactureerd worden.
4.2 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling van de facturen plaats te vinden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum (Formule met meer dan 10 vacatures: 30 kalenderdagen), door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur.
4.3 Bij laattijdige betaling door Klant zijn er van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd à rato van 12 % per jaar op het openstaande factuurbedrag. Bovendien zal in geval van laattijdige betaling een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het factuurbedrag verschuldigd zijn met een minimum van 250 Euro per factuur.
4.4 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zullen door Klant aan JOBPOINT (EHRS BV) reeds gedane betalingen niet worden terugbetaald bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.
4.5 De gehanteerde prijzen kunnen worden opgevraagd bij JOBPOINT (EHRS BV). JOBPOINT (EHRS BV) behoudt zich het recht voor om afwijkende prijzen en voorwaarden te hanteren. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van JOBPOINT (EHRS BV) in euro, exclusief BTW en eventuele andere belastingen en heffingen genoteerd.
4.6 Eventuele protesten dienen uiterlijk binnen 7 kalenderdagen per aangetekend schrijven toe te komen op het adres van de maatschappelijke zetel van JOBPOINT (EHRS BV) met omstandige vermelding van de reden waarom er geprotesteerd wordt, bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt aanvaard te zijn.
4.7 JOBPOINT (EHRS BV) behoudt zich het recht voor om de prijzen van de diensten en andere producten te wijzigen of te herzien.

Rechten en verplichtingen van de Klant
5.1 Het (elektronisch) verkeer tussen Klant en JOBPOINT (EHRS BV) geschiedt voor eigen rekening en risico van de Klant.
5.2 Klant zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of de Belgische wet- en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige (online) Klant verwacht mag worden.
5.3 Uit de aard van de overeenkomst vloeit voort dat Klant de beschikking heeft over persoonsgegevens. Klant zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.
5.4 Klant onthoudt zich er van JOBPOINT (EHRS BV) of derden – al dan niet bij het gebruik van de Diensten of De Websites – te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, databestandrechten of andere rechten van JOBPOINT (EHRS BV) of derden, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van De Websites, het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van JOBPOINT (EHRS BV) of derden wordt verhinderd, het overdragen en/of cederen van enig recht of enige verplichting, die Klant op grond van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst heeft, aan derden.
5.5 Onverlet het overige in dit artikel 5 bepaalde, zal de Klant zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Diensten, De Websites en de gegevens waartoe door middel van de Diensten of De Websites toegang verkregen kan worden. Indien JOBPOINT (EHRS BV) een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door de Klant, dan is de Klant aan JOBPOINT (EHRS BV) zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 5000 Euro (vijfduizend euro) per dag dat het oneigenlijk gebruik voortduurt en is JOBPOINT (EHRS BV) gerechtigd om de overeenkomst met Klant met onmiddellijke ingang te ontbinden. Onder oneigenlijk gebruik wordt in dit verband in ieder geval verstaan de gedragingen zoals hierboven beschreven in artikel 5.4. Voornoemde onmiddellijk opeisbare boete kan nimmer in mindering gebracht worden op de mogelijk door Klant aan JOBPOINT (EHRS BV) verschuldigde schadevergoeding.
5.6 Klant verstrekt aan JOBPOINT (EHRS BV) alle noodzakelijke informatie waarvan de Klant weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van belang is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst door JOBPOINT (EHRS BV).

Rechten en verplichtingen van JOBPOINT (EHRS BV)
6.1 Vertraging in de uitvoering van de dienstverlening of het leveren van goederen door JOBPOINT (EHRS BV) kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van de Klant.
6.2 JOBPOINT (EHRS BV) plaatst de vacatures binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de orderbon en de nodige bevestigingen betreffende het opmaken en realiseren van deze vacatures. In geval van overmacht of enige andere vertragingen kan hier in overleg met de klant meer tijd voor worden uitgetrokken.
6.3 In geval er fouten zijn opgetreden bij het plaatsen van de vacatures voor de klant zal JOBPOINT (EHRS BV) er zorg voor dragen, zo ver het mogelijk is, deze binnen de 3 werkdagen te verbeteren en aan te passen.
6.4 De rapportering van resultaten van gepubliceerde vacatures, op de verschillende jobkanalen, is niet inbegrepen in de diensten van JOBPOINT (EHRS BV). Niettegenstaande kan een resultatenrapport aangevraagd worden, mits het betalen van een door de betrokken partijen afgesproken meerprijs.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
7.1 JOBPOINT (EHRS BV) aanvaardt geen (contractuele) aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.1 JOBPOINT (EHRS BV) aanvaardt geen (contractuele) aansprakelijkheid voor mogelijke inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, databestandrechten en/of andere rechten van derden door het gebruik van De Websites en/of de Diensten van JOBPOINT (EHRS BV). Klant vrijwaart JOBPOINT (EHRS BV) voor alle mogelijke (gevolg)schade welke voortvloeit uit het gebruik door de Klant van De Websites en de Diensten van JOBPOINT (EHRS BV) in strijd met intellectuele eigendomsrechten, databestandrechten of andere rechten van derden.
7.3 JOBPOINT (EHRS BV) is niet aansprakelijk voor de samenwerkingen die tot stand komen tussen de Klant en mogelijke andere partijen.
7.4 JOBPOINT (EHRS BV) is niet verantwoordelijk en kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de resultaten en uitkomsten zoals reactie op advertenties, kandidaten en andere reacties die voortvloeien uit de geplaatste vacatures voor de Klant.
7.5 JOBPOINT (EHRS BV) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor allianties afgesproken door de verschillende job sites. Doorplaatsingen zijn afhankelijk van individuele afspraken door de desbetreffende job sites en kunnen tijdens de duur van de opdracht gewijzigd of stopgezet worden.
7.6 JOBPOINT (EHRS BV) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor veranderingen en/of onderbrekingen van eigen producten en eigen diensten buiten haar wil.
7.7 JOBPOINT (EHRS BV) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor veranderingen en/of onderbrekingen van producten en diensten die geleverd worden door nieuwswebsites, partnerwebsites, of andere vormen van media of leveranciers.
7.8 JOBPOINT (EHRS BV) kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zij om redenen buiten haar wil de nodige vergunningen en/of toelatingen verliest om de verspreiding van advertenties en presentaties op het internet te garanderen. Lopende overeenkomsten zullen worden geannuleerd. Hiervoor kan geen schadevergoeding worden geëist.
7.9 JOBPOINT (EHRS BV) geeft geen garantie met betrekking tot de plaatsing, positionering, timing, die te maken hebben met de levering van een advertentie, het aantal clicks, cv’s, sollicitaties, publicaties, of andere, ongeacht op welke website deze staan.

Rechten van intellectuele eigendom
8.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom voortvloeiende uit de producten en/of dienstverlening van JOBPOINT (EHRS BV) en/of door JOBPOINT (EHRS BV) aan de Klant ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen en informatie zoals ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, modellen, technieken, databestanden, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij JOBPOINT (EHRS BV) dan wel de respectieve titularissen, doch kunnen op geen enkele wijze overgaan op de Klant behoudens schriftelijke instemming door JOBPOINT (EHRS BV).
8.2 Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de Klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

Overmacht
9.1 JOBPOINT (EHRS BV) kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval er sprake is van een situatie van Overmacht. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort.
9.2 Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een schadevergoedingsverplichting op één van de partijen komt te rusten, indien de periode waarin door Overmacht nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is of langer duurt of zal duren dan dertig dagen.
9.3 Indien JOBPOINT (EHRS BV) bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is JOBPOINT (EHRS BV) bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van de Diensten afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke factuur.

De inwerkingtreding, duurtijd en beëindiging van de overeenkomst
10.1 Een overeenkomst tussen Klant en JOBPOINT (EHRS BV) duurt minimum 30 kalenderdagen en maximum 3 maanden voor formules t.e.m. 10 vacatures, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Overeenkomsten bij formules met 10 of meer vacatures duren maximum 6 maanden. Deze duurtijd impliceert dat het aantal credits (vacatures) binnen deze termijn dient opgenomen te zijn. Tenzij anders overeengekomen.
10.2 Na verstrijken van de duur van de overeenkomst eindigt deze van rechtswege.
10.3 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
10.4 JOBPOINT (EHRS BV) kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Klant – al dan niet voorlopig – uitstel van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt stopgezet. JOBPOINT (EHRS BV) zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
10.5 Indien Klant op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij JOBPOINT (EHRS BV) ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die JOBPOINT (EHRS BV) vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Geheimhouding
12.1 Alle informatie die door JOBPOINT (EHRS BV) aan de klant wordt verschaft is strikt confidentieel. De Klant dient strikte verantwoordelijkheid in acht te nemen betreffende alle gegevens die door JOBPOINT (EHRS BV) worden overgemaakt en dit voor een periode van 2 jaar vanaf de bekendmaking van de informatie bij gebreke waaraan de Klant verantwoordelijk is voor de schade die JOBPOINT (EHRS BV) berokkend wordt door het schenden van de vertrouwelijkheid.

Overige slotbepalingen
13.1 Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de afdwingbaarheid en geldigheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, en evenmin van dat deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet strijdig is met dwingend recht. Dergelijke bepalingen zullen vervangen worden door geldige en afdwingbare bepalingen die hier zo dicht mogelijk bij aanleunen.
13.2 Het is Klant niet toegestaan om de overeenkomst tussen JOBPOINT (EHRS BV) en Klant, geheel of gedeeltelijk, of enig daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van JOBPOINT (EHRS BV).
13.3 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht en dienen in overeenstemming met het Belgische recht geïnterpreteerd te worden.
13.4 JOBPOINT (EHRS BV) heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
13.5 In geval van geschillen voortvloeiend uit overeenkomst of uit daarop voortvloeiende overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking, behoudens het recht om bewarende maatregelen en/of een voorlopige regeling te treffen.
13.6 De niet-uitoefening van rechten voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden door JOBPOINT (EHRS BV) kan op geen enkele wijze beschouwd worden als een afstand van rechten.
13.7 Alle geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden zullen tot de exclusieve bevoegdheid van het gerechtelijke arrondissement Brussel behoren.
13.8 Alle aanspraken van Klant vervallen twaalf maanden nadat de diensten zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.

Gratis services
14.1 Het downloaden van een aangeboden e-book of whitepaper is gratis. De intellectuele eigendomsrechten blijven evenwel van JOBPOINT (EHRS BV). Het kopiëren, verspreiden, reproduceren of tonen aan publiek is niet toegestaan. Wanneer JOBPOINT (EHRS BV) enige inbreuk ondervindt op een copyright, kan het stappen ondernemen die JOBPOINT (EHRS BV) gepast acht, zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker van het bewuste document(en).
14.2 Het aanbieden van een "vacaturecheck" als service, is gratis indien dit expliciet vermeld staat als "gratis vacaturecheck". JOBPOINT (EHRS BV) biedt deze gratis service aan voor maximum 1 vacature per bedrijf, voor een onbepaalde periode. Het aanbieden van deze service is geheel vrijblijvend, maar impliceert wel dat JOBPOINT (EHRS BV) contact kan opnemen in het kader van een verdere samenwerking.

Privacy & cookies

Wanneer u websites bezoekt, kunnen ze gegevens in uw browser opslaan of ophalen. Deze opslag is vaak nodig voor de basisfunctionaliteit van de website. De opslag kan worden gebruikt voor marketing, analyse en personalisatie van de site, zoals het opslaan van uw voorkeuren. Privacy is belangrijk voor ons, dus u heeft de mogelijkheid om bepaalde soorten opslag uit te schakelen die mogelijk niet nodig zijn voor de basiswerking van de website. Blokkerende categorieën kunnen van invloed zijn op uw ervaring op de website.

Essentieel
Deze items zijn vereist om de basisfunctionaliteit van de website mogelijk te maken.

Marketing
Deze items worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze kunnen ook worden gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten. Advertentienetwerken plaatsen ze meestal met toestemming van de exploitant van de website.

Personalisatie
Met deze items kan de website de keuzes die u maakt onthouden (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) en verbeterde, meer persoonlijke functies bieden. Een website kan u bijvoorbeeld voorzien van lokale weerberichten of verkeersinformatie door gegevens over uw huidige locatie op te slaan.

Analyse
Deze items helpen de websitebeheerder te begrijpen hoe zijn website presteert, hoe bezoekers omgaan met de site en of er mogelijk technische problemen zijn. Dit opslagtype verzamelt meestal geen informatie waarmee een bezoeker kan worden geïdentificeerd.

Ontvangen van persoonsgegevens

Job Point kan uw persoonsgegevens ontvangen als:

u interactief een registratieformulier invult of een ander contactformulier invult;
u gegevens aan ons verstrekt via een chatsessie;
u een videocall houdt met een Job Point medewerker;
u ons uw gegevens toestuurt (bijvoorbeeld: via een vacature);
u cookies toestaat of wanneer uw browser bepaalde informatie meestuurt; …

Gebruik van persoonsgegevens

Job Point kan uw persoonsgegevens gebruiken, wanneer:

wij een e-book of whitepaper beschikbaar stellen;
wij een gratis vacaturecheck uitvoeren;
wij contact opnemen in het kader van een samenwerking;
wij contact opnemen in het kader van onze diensten;
wij u opnemen in ons e-mailbestand om u een nieuwsbrief of een promotie te versturen; …

Job Point deelt uw persoonsgegevens niet met derden, zonder uw toestemming.

Job Point is niet aansprakelijk wanneer derden uw gegevens onrechtmatig verkrijgen of deze onbewust worden bezorgd, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

EHRS BV
Drongenplein 26 D,
9031 Drongen
BE 0837 775 934
info@jobpoint.be